طراحی حد نهایی آنومالیXI معدن سه چاهون با استفاده از نرم افزار NPV Scheduler

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مسعود منجزی، احمد رضا صیادی، آندره اسکندر آشور
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The iron ore reserve of anomaly XI of Se-Chahun iron ore deposit is estimated to be ۱۴۵ million tones. The grade of iron varies from ۳۲-۴۲ percent with average ۳۷ percent. The planned annual production is ۳.۴ million tones.The ultimate pit limit shows the position, dimensions and shape of the mine at the last stage, i.e. mine life.The amount of mineable ore reserves and waste materials which have to be moved are also outlined on this area. In this area the points which are not suitable for construction of surface facilities such as processing plant, administrative buildings & etc, have been marked. That portion of the reserve which is placed beyond the ultimate pit limit is not feasible for exploitation.The aim of this research work is to determine the ultimate pit limit to obtain the maximum net present value on the basis of lerches- grossman method. For this purpose, NPV scheduler software has been used. Comparing the results of the present work with results of determination of pit limit with hand method, revealed that stripping ratio ۳۷ percent is reduced using NPV scheduler software.


معدن سنگ آهن سه چاهون آنومالی XI، دارای 145میلیون تن ذخیره سنگ آهن می باشد. ظرفیت استخراج سالیانه، 4/3 میلیون تن با عیار 37 درصد پیش بینی شده است. عیارسنگ آهن استخراجی بین 32 تا42 درصد می باشد.محدوده نهایی معدن روباز نشان دهنده موقعیت، ابعاد و شکل معدن در پایان عمر آن بوده و میزان ذخیره قابل استخراج و مواد باطله ای را نیز که باید جابجا شوند، مشخص می نماید. محدوده نهایی معدن روباز معمولاً محدوده ای است که در خارج آن استخراج کانسار، دیگر مقرون به صرفه نیست.هدف ازاین تحقیق، تعیین محدوده نهایی کاواک معدن از طریق حداکثرکردن ارزش خالص فعلی معدن با استفاده از روش لرچ و گروسمن  می باشد. بدین منظور از نرم افزار NPV Scheduler استفاده شده است. طراحی حد نهایی بیانگر کاهش 37 درصدی نسبت باطله برداری در مقایسه با کاواک طراحی شده به روش دستی می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد