نرم افزار محاسبه عیارهای حد بهــینه با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد عطائی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

One of the most important aspects of mine design is to determine the optimum cut-off grades. Material grading above and below the cut-off is directed to different destinations. Optimizing the cutoff grades of ore has long been recognized as a means to maximize the net present value (NPV) of a mining project. Maximizing the NPV of a mining operation, subject to different constraints is a non-linear programming problem. This paper describes a program, which is developed by Matlab ۶ software to find the optimum cutoff grades that will maximize the NPV. All data input to this program are in the form of two text files. One contains information on grade distribution of each pushback. The other contains information of price, mining, processing, and refining costs, recovery in each stage, discount rate, the required cutoffs accuracy, fixed costs and the throughput limits. These text files must be produced as M file at Matlab software. This program helps to calculate the optimum NPV over the life of the mine and the output obtained by this software gives the cutoff grades policy and the optimum production schedule.

یکی از مهمترین تصمیم گیریها در عملیات معدنکاری، انتخاب عیار حد مناسب می باشد.  مواد با عیار بالاتر از عیار حد و مواد با عیار کمتر از عیار حد به مقصدهای مختلف ارسال خواهند شد. در اکثر پروژه های معدنی، بهینه سازی عیار حد با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی مورد توجه قرار گرفته است. بیشینه کردن ارزش خالص فعلی با توجه به محدودیتهای مختلف یک مساله برنامه ریزی غیر خطی است. در این مقاله یک برنامه کامپیوتری که توسط نرم افزار Matlab6 تهیه شده، به منظور تعیین عیارهای حد بهینه با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی ارائه شده است. داده های ورودی این برنامه دو فایل متنی بوده که یکی از آنها حاوی توزیع عیار کانسار در هر فاز و دیگری حاوی اطلاعاتی همچون قیمت، هزینه های معدنکاری، فرآوری و تصفیه، بازیابی درهر مرحله، نرخ بهره، میزان دقت لازم برای محاسبه عیار حد و محدودیتهای عملیاتی می باشد. این داده های ورودی بصورت دو M فایل در نرم افزار Matlab تهیه می شود. این برنامه قادر است عیارهای حد بهینه را در سراسر عمر معدن محاسبه و برنامه تولید بهینه را تعیین نماید.

کلید واژه ها: سایر موارد