نیم قرن کشف مواد معدنی در جهان و ایران رویکردها، روندها و آموخته‌ها

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده احمد رضا صیادی، پیام سودی شعار، کامبیز رانا
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Number and type of mineral explorations and discoveries have changed globally and domestically with respect to trends and conditions and surrounding limitations. Several factors are involved in the changing trends which include mineral being explored, time of discovery, discovery technique, geological age of host rock, discovery stage, price index fluctuations, financial backup of the projects, quantity and hidden value of important discoveries. In this research by keeping in mind the above mentioned variables the overall trend of mineral discovery at global and national levels has been evaluated. New free trade conditions had an important impact on discovery industry particularly in the infrastructure of discovery rights, study area selection, discovery project financial backup, foreign investment, and acquiring the deposit instead of prospecting  for it. Number of important discoveries had a rising trend in ۵۰'s and ۶۰'s and reached its climax in the ۸۰'s and fell during ۸۰'s and ۹۰'s. Porphyry copper containing gold and molybdenum has the highest in-ground value. Mesozoic has the highest in-ground value and the value decreases with the increasing geological age.Most of the giant metal deposits of Iran have ancient mining record and rediscovering them was by prospecting those records. Number of giant metal deposits which were discovered first time in the past ۵۰ years are very few like Venarch manganese and Doona lead and zinc. Number of discovered non-metal deposits are more abundant like Esfordi phosphate and Dopolan bauxite. From ۱۹۷۱ to ۱۹۹۶ no giant deposit has been discovered for first time. In recent years specially from ۱۹۹۶-۲۰۰۲ by increase in the production of basic information, systematic prospecting, and foreign investment big gold deposit of Dashkasan and numerous metal indices (over ۶۰۰ ) have been discovered. The outcome of this research could provide a better platform for understanding  the technical and economical trends of nation’s discovery industry and developing and  upgrading its  strategy.

میزان و چگونگی کاوش و کشف مواد معدنی در نیم قرن گذشته در سطح جهانی و ملی با توجه به رویکردهای اتخاذ شده و شرایط و محدودیتهای پیرامونی، تغییر نموده است. عوامل متعددی در روند تغییرات موثر بوده و از آن جمله می‌توان مواردی نظیر نوع ماده معدنی مورد کاوش، زمان کشف، روش اکتشافی، سن زمین‌شناسی سنگ در برگیرنده، مرحله اکتشافی، تغییرات شاخص قیمت، روش تامین مالی پروژه‌ها، تعداد و ارزش نهفته کشفهای مهم را برشمرد. در این تحقیق ضمن توجه به این تغییرات، روندهای کلی کشف مواد معدنی در سطح جهانی و ملی مورد ارزیابی قرار گرفته است.شرایط جدید تجارت آزاد تاثیر مهمی در صنعت اکتشافی به ویژه در اصلاحات زیرساختی حقوقی اکتشافی کشورها، انتخاب منطقه مطالعاتی، روش تامین مالی عملیات اکتشافی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گرایش در اکتساب کانسار از طریق خرید بجای پیجویی بر جای نهاده است. تعداد کشفهای مهم جهانی در دهه‌های 50 و 60 میلادی روند افزایشی داشته و به نقطه اوج خود در 1980 رسیده و پس از آن در دهه‌های 80 و 90 حرکتی کاهشی داشته است. بیشترین ارزش برجای کشفها مربوط به مس‌های پرفیری حاوی طلا و مولیبدن است. بیشترین ارزش برجای ذخایر کشف شده متعلق به دوره مزوزوئیک بوده و با افزایش سن زمین‌شناسی کاهش می‌یابد.اکثر ذخایر بزرگ فلزی ایران سابقه معدنکاری باستانی داشته و دستیابی به این ذخایر و کشف مجدد آنها از طریق پی‌جویی آثار معدنکاری اعصار گذشته بوده است. تعداد معادن بزرگ فلزی ایران که برای اولین بار در50 سال گذشته کشف شده‌اند انگشت شمار بوده و تنها می‌توان به مواردی مانند منگنز ونارچ و سرب و روی دونا اشاره نمود. تعداد کشف مواد معدنی غیر فلزی بیشتر بوده و از آنجمله می‌توان فسفات اسفوردی و بوکسیت دوپلان را نام برد. در دوره طولانی 1971 تا 1996 تقریباً هیچ ذخیره بزرگ فلزی برای اولین بار کشف نشده است. در سالهای اخیر به ویژه در بازه 1996 - 2002، از طریق افزایش روند تولید اطلاعات پایه، پی‌جویی‌های سیستماتیک و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ذخایر بزرگی از طلا نظیر طلای داشکسن و اندیسهای فلزی متعدی (بالغ بر 600 اندیس) کشف شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه شناخت بهتر رفتار مولفه‌های فنی و اقتصادی و پیرامونی توسعه اکتشافی کشور را فراهم نموده و سیاستهای ملی اکتشافی را ارتقاء بخشد.

کلید واژه ها: سایر موارد