مروری بر شیوه های انتخاب روش استخراج

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهدی یاوری ، محمدرضا کیومرثی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Mining method Selection is among the most critical and problematic points in mining engineering profession. In the past, it was based on the obtained experience in mine. Whereas mining method effects on investment and mining operations and processes and because of the problems that makes with changing selected method during the mine extraction, it needs to be applicable and surveyed in feasibility stages to arrive at a fixed production that has been anticipated during the mine life as far as possible. Mining method selection approaches developed in three basic groups: qualitative, quantitative and analytical. These groups based on their abilities and safety, technical and economic limitations choose a method that has most compatibility with the given ore-body characteristics (geomechanics, geology, environment,…) and causes least cost and most profit.


انتخاب روش استخراج از جمله بحرانی ترین و مشکل ترین موضوعات در حرفه مهندسی معدن است. در گذشته انتخاب روش استخراج بیشتر بر اساس تجربیات حاصل در معادن صورت می گرفت. به دلیل تأثیر زیاد روش استخراج بر سرمایه گذاری و کلیه عملیات و فرآیندها در معدنکاری و مشکل بودن تغییر روش در حین استخراج،  ضروری است که روش انتخابی در مرحله امکان پذیری تا حد زیادی برای رسیدن به مقدار تولید پیش بینی شده و عدم تغییر آن حتی الامکان در عمر معدن، کاربرد داشته باشد. راهکارهای انتخاب روش استخراج به سه صورت کیفی، کمّی و تحلیلی توسعه یافته اند که هر یک متناسب با امکانات خویش بهترین و بیشترین انطباق یا سازگاری را با مشخصات خاص کانسار (ژئومکانیکی، زمین شناسی، زیست محیطی، ...) با رعایت محدودیتهای ایمنی، فنی و اقتصادی برقرار می کنند و در نتیجه کمترین هزینه و بیشترین سود را موجب می شوند.

کلید واژه ها: سایر موارد