بررسیهای دور سنجی به منظور ردیابی سیستم های مس پورفیری در کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیمین مهدیزاده تهرانی- وحید فتوتی- ناصر نعیمی قصابیان
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر با روند شمال باختری- جنوب خاوری با درازای حدود 2400 کیلومتر و پهنای بین 20 تا 60 کیلومتر ناحیه ای با بیشترین پتانسیل کانی زایی مس و مولیبدن پورفیری، طلای اپی ترمال، اسکارن مس و رگه های پلی متال می باشد.
بیشترین رخنمون های این زون را سنگهای آتشفشانی، آتشفشانی- رسوبی و نفوذی های ترشیری تشکیل می دهد که بر روی سنگ های دگرگونی پرکامبرین تا کرتاسه قرار گرفته است.این سنگها بیشتر مربوط به فعالیت آتشفشانی گسترده انتهای کرتاسه- پالئوژن می باشد. در سرتاسر ایران همزمان با پی آمد بسته شدن پوسته اقیانوس نئوتتیس بوقوع پیوسته است که نظر به اینکه جایگاه کانسارهای پورفیری بزرگ دنیا و ذخایر طلای اپی ترمال مربوط به جزایر قوسی و زون های فرو رانش می باشد، کانی سازی مس مربوط به این فعالیت ماگمایی است.
استفاده از داده های ماهواره ای و روش های پردازش تصویر، این قابلیت را ایجاد می کند که با تشخیص ساخت های آذرین، شکستگیها، نواحی با شکستگیهای متقاطع، ساختمانهای حلقوی و زون های دگر سانی وابسته به سیستم های پورفیری، جایگاه احتمالی آنها را تشخیص داده و با تلفیق نتایج با سایر داده ها از قبیل ژئو فیزیک هوایی، ژئو شیمی و زمین شناسی به امکان وجود آنها بیشتر پی برده شود. با استفاده از بررسی های دور سنجی در کمربند ارومیه- دختر بیش از 200 منطقه بزرگ و کوچک به عنوان نواحی امید بخش برای کارهای بیشتر پیشنهاد گردید.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى