تخمین ذخیره و تعیین ریسک همراه با تخمین بروش شبیه سازی زمین آماری متوالی گوسی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده ساناز سعید
تاريخ برگزاری ۲۷ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد