تفسیر خام منحنی های سونداژ الکتریکی با استفاده ار روش منحنی گرادیان

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده ایرج پیروز
تاريخ برگزاری ۲۷ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد