پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتال

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده محمد باقر فتحی، یوسف شرقی، جعفر کیمیا قلم، حمید رضا رمضی
تاريخ برگزاری ۲۷ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: اصفهان