تخمین میزان بار دوره ای وارد بر سقف کارگاه های جبهه کار بلند

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده کاظم اورعی، کامران گشتاسبی، فرمین خاکپور یگانه
تاريخ برگزاری ۲۷ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد