تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباری

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده عبداهادی قزوینیان، علی احمدی، منیژه قره چه
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد