بین ضریب انتقال امواج لرزه ای حاصل آتشباری و خواص ناپیوستگی در سنگهای رسوبی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده عبداهادی قزوینیان، علی احمدی، منیژه قره چه
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد