طراحی الگوی آتشباری جهت تولید مصالح سنگریزه ای در سد گتوند علیا

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده سام محمدی، رضاغفارزاده
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد