ارائه راهکاری برای تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با ارایه شولومبرژه

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حمیدرضا رمضی- علی محمد باقری
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
پردازش و تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایه شولومبرژه عموماٌ با روش دستی و تطابق با منحنی های مادر و کمکی صورت می گیرد. روش مذکور علاوه بر این که در مورد تعداد زیاد گمانه های الکتریکی وقت گیر وطاقت فرسا می باشد، در پاره ای موارد نیز با خطاهای فاحشی ناشی از سلیقه مفسر، منطبق نبودن مقیاس منحنی ها با نمودار داده های صحرایی برخوردار است.
در این نوشتار با استفاده از معادلات منحنی های کمکی و مادر و حل عددی آنها بوسیله روش کارآمد تجزیه مقادیر منفرد (svd) و تهیه برنامه کامپیوتری مرتبط سعی در مرتفع نمودن بعضی از مشکلات فوق الذکر شده است.

کلید واژه ها: گمانهزنی شولومبرژه ژئوفیزیک سایر موارد