بررسی اثر فرکانس بر پاشندگی سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک در حالتهای خشک و اشباع

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمود فتحی- نبی بیدهندی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
در این مقاله اثر فرکانس بر پاشندگی سرعت انتشار امواج الاستیک (تراکمی و برشی) بر روی 19 نمونه سنگ آهک در حالت خشک و اشباع بررسی گردیده است. پاشندگی سرعت امواج تراکمی در هر دو حالت خشک و اشباع با افزایش فرکانس، افزایش می یابد و نرخ افزایش سرعت نسبت به فرکانس در حالت اشباع، بیشتر از حالت خشک می باشد. برای امواج برشی نیز مشاهده می شود که با افزایش فرکانس، سرعت افزایش می یابد، اگر چه در برخی نمونه ها پاشندگی سرعت منفی نیز مشاهده می شود. برای هر دو موج تراکمی و برشی، میزان پاشندگی سرعت در حالت اشباع در اکثر نمونه ها بیشتر از حالت خشک می باشد. همچنین سرعت انتشار امواج تراکمی در حالت اشباع در کلیه نمونه ها و تحت فرکانس های متفاوت بیشتر از سرعت در حالت خشک می باشد. ولی برای امواج برشی در برخی از نمونه ها سرعت در حالت اشباع کمتر از سرعت در حالت خشک می باشد.
در نهایت رگرسیون سرعت امواج تراکمی کلیه نمونه ها بر حسب فرکانس ترسیم گردیده و نشان می دهد که سرعت با افزایش فرکانس بصورت لگاریتمی (لگاریتم طبیعی) افزایش می یابد. همچنین با استفاده از ترسیم نمودار سرعت در مقایسه با تخلخل نمونه ها، روند کاهش سرعت در مقایسه با افزایش تخلخل مشاهده می شود.
با استفاده از سرعت های اندازه گیری شده، ضریب کیفیت امواج برشی و تراکمی در دو مقدار فرکانسی، محاسبه شده و نمودار ضریب کیفیت بر حسب پاشندگی سرعت ترسیم گردیده و نشان می دهد که با افزایش پاشندگی سرعت، ضریب کیفیت بصورت یک تابع نمایی خیلی سریع کاهش می یابد.

کلید واژه ها: فرکانس امواجالاستیک سنگآهک تخلخل ژئوفیزیک سایر موارد