اثر میدانهای بزرگ نئو استرس (Neo-Stress) در زایش مورفوتکتونیک کششی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهنام- اویسی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
پاره ای از گواههای مورفوتکتونیکی در زاگرس بلند (High Zagross) گویای وجود میدانهای بزرگ تنش از نوع کششی است. اینگونه میدانها نتیجه ای از تغییر در مسیر تنشهای اصلی می باشند. این تغییر در مسیر تنشها خود نتیجه ای از درگیری ویژگی هندسی توده های بزرگ جرمی با تنشهای فعال در میدان نئو استرس است. ویژگی هندسی اینچنین توده های جرمی (از دیدگاه مدل های دینامیکی) به گونه ای است که در طی اثر فازهای قدیمی شکل گرفته و همخوان با الگوی اثر فازهای جدید نمی باشد. ناهمخوانی اشاره شده عاملی اساسی در زایش میدانهای کششی است. ویژگیهای ژئو دینامیکی و ژئو مغناطیسی منطقه گویای این نکته می باشد که اینچنین ریختارهای تکتونیکی از تغییرات کینماتیکی در تکتونسفر اثر پذیرفته و مقیاسی گسترده را در سطح دارا است.

کلید واژه ها: سایر موارد