چقرمگی شکست مواد سنگی و سرامیکی تحت بارگذاری مرکب- بررسی نمونه های آزمایشی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده مجید رضا آیت اللهی و سارا باقری فرد
تاريخ برگزاری ۰۱ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد