تحلیل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعیین چقرمگی شکست مواد سنگی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده مجید رضا آیت اللهی ، رضا اشتری و مهدی محمد آبادی
تاريخ برگزاری ۰۱ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد