مدل های تخمین و زهکشی آبهای ورودی بداخل عملیات معدنی- مطالعه موردی نونل انتقال آب قمرود(قطعه ۳و۴)

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده محمد رضا محوی وحسین مهری
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: قم