تحلیل ساختاری و مدل تکتونیکی معدن طلای موته و ارتباط کانی سازی با آن

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین حسنی- محمدمحجل
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
معدن طلای موته در حاشیه شمال خاوری زون سنندج- سیرجان در 45 کیلومتری شمال خاوری گلپایگان واقع شده است. این معدن که به صورت روباز استخراج می شود بطور متوسط حاوی 3/2 گرم در تن طلا می باشد. تشکیل کانه طلا در این معدن در ارتباط با نفوذ توده های گرانیتی در اثر مدل تکتونیکی کششی- برشی (Trans tension) و در امتداد زونهای برشی گسلهای کششی در سنگ های آتشفشانی- رسوبی این منطقه صورت گرفته است. این سنگ ها خود دو مرحله دگر شکلی D1و D2 را متحمل شده اند. تطابق بین پهنه آلتره و کانی سازی طلا در سطوح برشی گسلهای کششی و حضور توده های گرانیتی همراه، به موازات این سطوح همگی تاییدی بر مدل زمین ساختی عنوان شده در این منطقه می باشد.
مناطق طلا دار شناخته شده در این منطقه (9 محل) همگی در امتداد زونهای برشی گسلهای کششی قرار می گیرند که دو مرحله دگر شکلی قبلی را قطع کرده اند. دگر شکلی اول (D1) عمدتاٌ بر گواره هایی را شکل می دهند که تحت تاثیر دگر شکلی مرحله بعد (D2) چینهایی بسته تا موازی با یال برگشته به سمت جنوب شرق را بوجود آورده اند. گرانیتهای محرک طلا سازی در منطقه موته بعد از دگر شکلی های عمده D1و D2 با تکتونیک کششی در سنگهای این منطقه نفوذ کرده و در این راستا مقادیر زیادی از پیریت و کوارتز حاوی طلا از توده های نفوذی در داخل زونهای برشی کششی جایگزین شده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد