بررسی کارایی معیارهای مختلف در تخمین مقاومت بر جای توده سنگ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده عبدالهادی قزوینیان ، مهدی باقری ومنیژه قره چه
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد