تحلیل فرکتالی سیستم گسلی قطر- کازرون جنوب غرب ایران

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمد زمانی- مهناز ندائی
تاريخ برگزاری ۲۹ خرداد ۱۳۸۶
سیستم گسلی راست لغز کازرون در جنوب غرب ایران با روند تقریبی شمالی- جنوبی موجب دگر ریختی های پیچیده زمین شناسی در این قسمت از زاگرس گردیده و به عنوان یکی از گسلهای فعال و لرزه زا محسوب می شود. شباهتهای ساختاری این گسل در مقیاسهای مختلف نشان دهنده رفتار فرکتالی آن می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده ابعاد فرکتالی بدست آمده برای پهنه های مختلف این سیستم گسلی در مقیاس 1:250,000 (عکسهای ماهواره ای) متفاوت است. بنابراین سیستم گسلی دارای خاصیت فرکتال چند گانه (multi- fractal) می باشد. ابعاد فرکتالی به دست آمده از مطالعه عکسهای ماهواره ای در پهنه برازجان 1/43، در کازرون 1/45 و در نور آباد 1/49 می باشد. همچنین در مقیاس 1:50,000 (عکسهای هوایی) نیز خاصیت فرکتال چند گانه سیستم گسلی مذکور مشاهده می شود. به عنوان شاهد ابعاد فرکتالی شاخه های اصلی این سیستم گسلی در پهنه برازجان 0/99، در کازرون 1/1 و در نور آباد 1/14 بدست آمده است. علاوه بر مطالعات فوق، ابعاد فرکتالی گسلهای ثانویه همسو (P, R) و ناهمسو (R') در پهنه برازجان 1/37، در کازرون 1/26 و در نور آباد 1/21؛ برای گسلهای ثانویه همسو (P) در پهنه برازجان 0/94، در کازرون 0/96 و در نور آباد 1/02 می باشد. بالا بودن بعد فرکتالی در پهنه نور آباد نشان دهنده پیچیده تر بودن هندسه گسلی و تراکم بیشتر شکستگیها در این پهنه می باشد که احتمالاٌ از بهم پیوستن دو گسل کازرون و کروه بس دراین ناحیه ناشی می شود.

کلید واژه ها: فارس