برنامه ریزی، کنترل پروژه وموازنه زمان هزینه با روش مسیر بحرانی(CPM) مطالعه موردی : پیجویی واکتشاف کانسار(انگوران)

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده امید اصغری ، سیدحمید سکاکی ، مهدی یاوری و فاطمه سلطانی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد