روشهای شبکه ای موثر در مدیریت پروژه های اکتشافی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده مریم صدری و سیدحمید سکاکی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد