شناسایی لولای تغییر روند البرز مرکزی با استفاده از پردازش اطلاعات رقومی مغناطیس هوائی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده همایون صفایی- مژگان علوی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
با توجه به شواهد صحرایی و همچنین نتایج حاصل از پردازش اطلاعات رقومی ماهواره ای گسل محمود آباد و چند گسل اصلی دیگر به موازات آن از جمله گسل کلرز نقش اساسی در تغییر روند ساختاری البز مرکزی ایفا نموده اند. گسل محمود آباد با راستای کلی شمال شرقی- جنوب غربی و درازای 130 کیلومتر حداقل زمان ائوسن فوقانی- الیگوسن فعالیت داشته و سازو کار آن راندگی با شیب به سمت جنوب شرقی می باشد. شواهد پترولوژیکی و چینه ای متعدد نیز به خوبی فعالیت این گسلها را به عنوان لولای تغییر روند البرز مرکزی نشان داده و زمان و نحوه عملکرد آنها را مشخص می سازند.
پردازشهای مختلف انجام گرفته بر روی اطلاعات رقومی مغناطیس هوائی منطقه نیز لولای تغییر روند ساختاری البرز مرکزی را به وضوح به صورت یک خطواره مغناطیسی پی سنگ نشان می دهند. خطواره فوق کاملاٌ با موقعیت گسل محمود آباد هماهنگ بوده و شواهد سطحی را تایید می نماید.

کلید واژه ها: سایر موارد