تخمین تخلخل سنگ مخزن با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی کدخدایی ایلخچی ، محمد رضا رضایی ، مسعود رشیدی و علی فتحی
تاريخ برگزاری ۰۳ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: تخلخلسنگمخزن شبکههایعصبیمصنوعی زمین شناسی نفت سایر موارد