بررسی منشاء سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی جنوب ایران

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهندس محمد یونسی و دکتر احمد رضا ربانی
تاريخ برگزاری ۰۳ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد