مقایسه نتایج حاصل از تخمین تراوایی سازند با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و روش آنالیز رگرسیونی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ایرج محمد پور و محمدرضا رضایی
تاريخ برگزاری ۰۳ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: شبکهعصبی آنالیز زمین شناسی نفت سایر موارد