تحلیل ساختاری دوپلکس سی سخت در طول گسل عرضی برشی کازرون

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حجت الله صفری- میر علی اکبر نوگل سادات
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
در این تحقیق ابتدا روندهای عمده گسلش مشخص شده و سپس مولفه حرکتی این گسله ها بررسی شده اند. نتیجه این بررسی ها حاکی از آن است که گسله هایی با امتداد 130-20 دارای مولفه عمده حرکتی معکوس (با مقداری مولفه امتداد لغز راست رو) باعث ایجاد راندگیهای متوالی در ناحیه شده اند. روند گسله های 80-90 N نیز وضعیتی تقریباٌ مشابه با روند قبلی دارند (فقط مقداری مولفه امتداد لغز چپ رو نیز دیده می شود). گسله هایی با امتداد 170-160 N دارای مولفه عمده حرکتی راست رو بوده که عملکرد آنها باعث ایجاد زونهای برشی راستگرد در ناحیه شده است. همکاری این روندهای ساختاری باعث ایجاد شکلی لنز گونه شده و ساختاری دوپلکسی را بوجود آورده است. دو مکانیسم برای ایجاد چنین ساختاری پیشنهاد شده است که عبارتند از:
الف- فعالیت همزمان روندهای گسلش 130-120 N و 160-170 N
ب- فعالیت روند N120-130 و ایجاد راندگیها و فعالیت روند N160-170 به عنوان تسهیل کننده حرکت این راندگیها.

کلید واژه ها: فارس