بررسی خاستگاه ژئودینامیکی ولکانیسم ترشیری شمال بیرجند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اسماعیل اله پور - دکتر منصور وثوقی عابدینی - دکتر محمد حسن کریم پور - دکتر محمد هاشم امامی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The area is situated between ۵۹.۰۰-۵۹.۲۰ to ۳۲.۵۵- ۳۳.۰۰ degrees in north birjand mountains. According to petrographic studies ,extrusive Igneous rocks have a vast Composition form Dacite to rhyodacite. Andesitic- dacite , andesite and basltic andesite, that erupted during a ۵۰ Ma period from end of cretaceous to early neogen. Based on Tectonomagmatic diagrams and spiderdiagrams studies , geodynamic location of this volcanic complex has been explained . Results show that this compositions be related on orogenic mechanism and continental margine calcoalkaline lavas. Increase of Zr component in this extrusive igneous rocks in strong probability resulted from mixing of parent magma with relatively thick crust materials . Follow evidences , Y/Nb and  Ba/ La ratios , extraordinary distribution of pyroclastic components, considerable presence of amphibole phonocrysts, absence of linear relationship between Zr and TiO۲ and exraordinary sufficiency of lithophyl elements with large ionic radiation , supported the results and reinforced the Idea of correlation between north birjand extrusive igneous rocks with active continental margines calcoalkaline lavas.  
 

چکیده

منطقه مورد بررسی قسمتی از کوهستانهای شمال بیرجند است که بین 00/59 تا 20/59 درجه طول شرقی و 55/32 تا 00/33 درجه عرض شمالی قرار دارد . از نظر پتروگرافی سنگهای آذرین خروجی ترشیری این ناحیه شامل داسیت تا ریوداسیت ، داسیت آندزیتی ، آندزیت و آندزیت بازالتی بوده که طی یک دوره زمانی 50 میلیون سال از انتهای کرتاسه تا نئوژن پیشین فوران نموده‏اند . جهت تبیین جایگاه ژئودینامیکی این مجموعه آتشفشانی از دیاگرامهای تکتونو ماگمایی و الگوهای عنکبوتی استفاده گردیده و نتیجه بیانگر تعلق این ترکیبات به گدازه‏های کالکوآلکالن حاشیه قاره‏ای و متاثر از فرایندهای کوهزایی می‏باشد .
افزایش محتوی Zr در سنگهای آذرین خروجی یاد شده به احتمال زیاد ناشی از آلایش ماگمای والد به مواد پوسته نسبتاً ضخیم می‏باشد . نسبتهای Y/Nb        و Ba/La      نیز نتایج یاد شده را تقویت نموده و گسترش فوق‏العاده ترکیبات پیروکلاستیک ، حضور قابل توجه فنوکریستهای آمفیبول و عدم وجود ارتباط خطی بین Zr و TiO2 و غنای قابل توجه از عناصر لیتوفیل دارای شعاع یونی بزرگ از دیگر شواهد و دلایلی هستند که ایده تعلق  سنگهای آذرین خروجی ترشیری شمال بیرجند به گدازه‏های کالکوآلکالن حاشیه قاره‏ای فعال را تقویت می‏نمایند

کلید واژه ها: ژئودینامیک بیرجند ولکانیسم ترشیری پتروگرافی پترولوژی خراسان جنوبى