بررسی ریز ساختاری گابروهای میلونیتی شمال خوی (آذربایجان غربی) و کاربرد آن در زونهای برشی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسن عزیزی- حسین معین وزیری- محمد محجل
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
بطور کل مطالعات انجام شده بر روی گابروهای میلونیتی به دلیل محدود بودن وسعت و پراکندگی آنها در مقایسه با گرانیت میلونیت ها خیلی ناچیزاست، به همین جهت بیشتر پژوهشها ساختارهای سنگ های گرانیتوئیدی را در زونهای برشی (Shear Zones) مورد بررسی قرار داده اند.
در شمال خوی در کنار مجموعه وسیع گرانیتوئیدهای میلونیتی، گابروهای میلونیتی نیز وجود دارند که از این ساختار می توان برای تعیین جهت حرکت گسلها در زونهای برشی آنها استفاده کرد. در این مقاله بدون توجه به مکانیسم جایگیری این توده نفوذی و مکان تکتونو ماگمایی آن فقط ساختارهای حاصله در مقیاسهای مزوسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد