مطالعه پتروگرافی گابروهای میلونیتی شمال شرق سرو (آذربایجان غربی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کورش محمدیها – مسیب سبزه ای – محمد هاشم امامی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT۱>

The investigated area is located to the NE of Serow. In this region, granitoid and gabbroic mylonites are outcropped, which are dynamically metamorphosed during shearing.
The basic rocks which are mylonitized show typical foliation, stretching lineation, porphyroclast with monoclinic symmetry, synthetic and antithetic structures with shear sense, mica fish, S-C fabrics and banding segregation, all produced in non-coaxial shear zones.
These rocks are essentially composed of plagioclase, hornblende, actinolite, chlorite, epidote with very rare remnant of pyroxene.
In many basic mylonites primary textures and structures and minerals of magmatic origin are still preserved.
In this region, metamorphism is consistent with upper and lower boundaries of epidote-amphibolite sub facies.

چکیده

در شمال شرق سرو در کنار مجموعه وسیع گرانیتوئیدهای میلونیتی، گابروهای میلونیتی نیز وجود دارند که در اثر فعالیت نیروهای برشی در منطقه تحت تأثیر دگرریختی و دگرگونی دینامیک قرار گرفته اند. عمده ترین بافت این دسته از سنگها، میلونیتی است که عموماً حاوی ساختارهای مشخص دگرشکلی در پهنه های برشی می باشند.
این مجموعه از لحاظ کانی شناسی ساده بوده و عمدتاً از پلاژیوکلاز ـ هورنبلند ـ اکتینولیت ـ کلریت ـ اپیدوت و به ندرت بقایایی از پیروکسنهای اولیه تشکیل شده اند که اغلب توسط آمفیبول جایگزین گردیده- اند.فلدسپاتها در اکثر مقاطع به اپیدوت، پلاژیوکلازهای ثانویه (دارای سدیم بیشتر) و تا حدودی سریسیت تبدیل شده اند.در این منطقه مجموعه گابروهایی که بصورت کلاست و به شکل عدسی از دگرشکلی ناشی از نیروهای دینامیکی درزونهای برشی در امان مانده اند نیز دیده می شوند.
دگرگونی در این ناحیه در حد بالایی رخساره شیست سبز و حد زیرین رخساره آمفیبولیت بخصوص در حد زیررخساره اپیدوت ـ آمفیبولیت می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد