بررسی پترولوژیکی وژئوشیمی سنگهای مجموعه افیولیتی شمال نائین

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبدالرزاق جباری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract

Geochimical  & petrogical analysis of   Ophiolitic  complex  Rocks,
North  Nain
 
Field geoloical analysis  reveals the Ophiolitic  complex Rocks  of North Nain , comprises a complete ophiolitic  scquenc ,including  all Rocks units.
The rocks are hartzborgite  and include sandy plagic  Laimestone , radiolarite , pillo wlava  and masive Basalt, sheeted dikes ,plagiogranite,gabbro and peridotite. Andsetic basalt ,andsite ,plaioranite  dikes.quatz dolorite ,hornblend gabbro ,and siliceoes shales are also present ,reflecting  a satureated toliate Magma .
Based  on geochemical data,sourse  rock partial  melting was high digree (more than ۱۵%) and produced magma was oxidized. these rocks have no similarity with mid-oceanic ridge Basalt  based  on magor, minor and rare earth element.

چکیده

مطالعات وبررسیهای صحرایی نشان می دهد که مجموعه افیولیتی نائین یک سکانس افیولیتی کامل با تمام واحدهای سنگی است. سنگهای افیولیتی شمال نائین از نوع افیولیتهای هرزبوزژیتی بوده وشامل آهک های پلاژیک وماسه ای ، رادیولاریت ، بازالتهای بالشی وتوده ای ، دایک های صفحه ای ، پلاژیوگرانیت ها ، گابروها و پریدوتیت ها می باشد. علاوه بر سنگهای فوق در این منطقه ، بازالت آندزیتی ، آندزیت ، دایک های پلاژیوگرانیتی ، دلریت های کوارتزدار ، گابروهای آمفیبول دار وشیل های سیلیسی نیز یافت می شوند که از مشخصات تولئیت های اشباع از سیلیس هستند. داده های ژئوشیمی نشان می دهد که درجه ذوب بخشی سنگ منشا بالا بوده ( بیش از 15% ) وماگمای حاصل از این ذوب بخشی به صورت اکسید شده (Oxidized ) بوده است. این سنگها از نظر عناصر اصلی ، عناصر کمیاب وعناصر نادر خاکی شباهتی به بازالتهای پشته های میان اقیانوسی ( MORB ) ندارند.

کلید واژه ها: افیولیت ژئوشیمی نائین پترولوژی اصفهان