بررسی فرایند متاسوماتیسم در محل همجواری توده گرانیتوئیدی جنوب سبزوار با توده ساب ولکانیک کوه میش

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر صدرالدین امینی*،دکتر عبدالله سعیدی**،راشین گوهرشاهی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
بحـث:    
1- شواهد صحرایی متاسوماتیسم در مرز گرانیتوئید با توده میکرودیوریتی کوه میش:
        الف- در اثر پدیده هیدروترمال و نفوذ سیالات اسیدی از سمت توده گرانیتوئیدی مجاور توده دیوریتی و میکرودیوریتی کوه میش، به 
چکیده:
        توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه با ترکیب عمده گرانودیوریت و تونالیت در ورقه زمین شناسی 100000/1ششتمد در مجاورت توده ساب ولکانیک کوه میش با ترکیب عمده میکرودیوریت قرار دارد و مرز آن با این توده سینوسی شکل و تدریجی است. این نوع و شکل همجواری نشانگر متاسوماتیسم و انجام واکنش شیمیایی مابین ماگمای داغ گرانیتوئیدی با سنگ میزبان است.
        علاوه بر تایید این موضوع در بررسیهای صحرایی، دیگر شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی ارائه شده در این پژوهش نیز میتواند به روشنی شواهدی از تاثیرات ماگمای گرانیتوئیدی داغ را در زمان جایگزینی به صورت کاهش در اکسید عناصر اسیدی  و افزایش اکسید عناصر بازی درسنگهای گرانودیوریتی حوالی همجواری با میکرودیوریت میزبان را نشان دهد.
درمقایسه میکرودیوریتهای مرزی با مقاطع دورتر از مرز همجواری نیز به کاهش و گاه جایگزینی کانی های مافیک در قسمتهای مرزی با کوارتز و وجود میرمکیت و فراوانی کوارتزهای دندریتی شکل ناشی از جریانات فلسیک و وجود رگه های کوارتز در بعضی قسمتهای همجواری برمی خوریم که همگی تاییدکننده مشاهدات صحرایی هستند.
در نهایت با مقایسه ترکیبی سه نمونه از سنگهای ساب ولکانیک همجوار و غیر همجوار با توده مذکور متوجه تغییر ترکیب نمونه های میکرودیوریتی به سمت محل همجواری از دیوریت به کوارتزدیوریت با افزایش SiO2  به میزان98/69می شویم.انجام چنین مقایسه ای  در سمت اسیدی این مرز تغییر ترکیب گرانودیوریتهای منطبق بر مرز را به سمت گرانودیوریتهای با میزان پایین تر SiO2  نسبت به نمونه های مرکزی نشان میدهد. 

کلید واژه ها: متاسوماتیسم گرانیت ولکانیک کوهمیش دیوریت پترولوژی سایر موارد