بررسیهای پترولوژیکی، دگرسانی واکتشاف مقدماتی طلا در منطقه تنورجه کاشمر

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مظاهری، سید احمد کریم پور، محمد حسن امیرخانی منفرد، حمیدشیرزاده ، بهرام شیرزاده ، بهمن
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

The Taunrjeh area is located at about ۲۲km Northeast of kashmar. The study area is part of volcano- plutonic belt north of Daruneh Fault and Taknar Structurad Zone. Petrographically, They consist of lava, pyroclastics, hypabyssal and plutonic rocks. Petrological studies on nonalterated rocks have revealed a parent magma responsible for the formation of these rocks. In alterated regions, Intrusion of plutonic and hypabyssal rocks into volcanic rocks have caused the development of propylitic, argillic, silisic hydro thermal alteration, especially in pyroclastic rocks. Gold Reconnaissance exploration works in alterated areas, based on the analysis of stream sediment samples, indicates that mineralization zones are related to Dacitic tuffs along with silisic-argillic alteration.

منطقه تنورجه در 22 کیلومتری شمال شرق کاشمر واقع شده است. این منطقه از نظر موقعیت زمین شناسی بخشی از کمربند و لکانوپلوتونیک شمال گسل درونه بوده و در زون ساختاری تکنار قرار گرفته است. از نظر سنگ شناسی شامل سنگهای گدازه ای ، مواد پیروکلاستیکی، سنگهای آذرین نیمه عمیق و توده های نفوذی می باشد. مطالعات پترولوژی سنگ های فاقد دگرسانی، وجود یک ماگمای مادر واحد را برای سنگهای منطقه مشخص می سازد. در بخشهای دارای دگرسانی، نفوذ توده های نفوذی و نیمه عمیق به داخل سنگهای ولکانیکی، سبب توسعه دگرسانی هیدروترمالی پروپیلیتیک، آرژیلیک و سیلیسی به ویژه در سنگهای پیروکلاستیکی شده است. در مرحله اکتشاف مقدماتی طلا در محدوده دارای دگرسانی، نتایج آنالیز نمونه های رسوبات رودخانه ای نشان داد که زونهای کانی سازی منطبق با توفهای داسیتی بادگرسانی سیلیسی – آرژیلیک می باشد.

کلید واژه ها: طلاکاشمر پترولوژی خراسان رضوى