بررسی نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمین ساخت و ارتباط آن با الگوی ساختاری منطقه جنوب غربی قاین

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ابراهیم غلامی- میر علی اکبر نوگل سادات
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸

بر اساس نتایج حاصل از بررسی های ریخت زمین ساختی می توان منطقه جنوب غربی قاین را به دو بخش با راستای شمال غرب- جنوب شرق و شمال- جنوب تقسیم نمود. بخشی که راستای شمال غرب- جنوب شرق دارد بیشتر تحت اثر فشردگی بوده و برخاستگی حاصل نموده است. لذا میزان فرسایش درون دره ها بیشتر در جهت قائم انجام شده و مقطع دره ها به صورت V شکل می باشند. پرتگاههای زیادی در حاشیه کوهستان دیده می شوند که اغلب راستای شمال غرب- جنوب شرق دارند. بخشی که راستای شمال- جنوب دارد بیشتر تحت اثر برش قرار گرفته، خرد شدگی در آن زیاد بوده و دره ها دارای مقطع U شکل می باشند و اختلاف ارتفاع بین کف دره ها با بخش بالای دامنه ها (زمین های مجاور) کمتر از همین مقدار در بخش با راستای شمال غرب- جنوب شرق است.
الگوی ساختاری در منطقه بر اساس مطالعه عناصر ساختاری از قبیل: چینها، گسلها، درزه ها، خطواره ها، و رسم دیاگرام های امتدادی، کنتور دیاگرام ها و تحلیل های استریوگرافیکی حاصل گردیده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه شامل دو بخش می باشد که دارای امتداد شمال غرب- جنوب شرق و شمال- جنوب هستند. در هر دو بخش مذکور پهنه های برشی راستگرد سبب دگر ریختی گردیده اند. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عناصر ساختاری، میزان برش و فشردگی در دو پهنه مورد بحث با یکدیگر متفاوت می باشند.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى