داده‌های میکروپروب کلینوپیروکسن و اسپینل راهکاری جهت تحلیل جایگاه تکتونوماگمائی بازالتهای کرمانشاه

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده احمدی، مجتبی؛ ولی‌زاده، محمدولی؛ حسن‌زاده، جمشید
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The main problem in relation to interpretation of Kermanshah Sub-alkaline basalt group is that advocates of two general hypothesis of IAB and OFB can present some reasons for defending their hypothesis. In this relation, there is another geochemical method wich can help to determination of basalts origin is using of spinel and pyroxene microprobe analysis data. The analysed clinopyroxenes are belong to Gaveh-rud basalts. In summary, these data associated with major element data of basalt showing that these basalts have relatively alkaline nature (Compared with Kermanshah Sub-alkaline basalt). In this case, also arc volcanism is rejected. Spinel microprobe data of Kamyaran basalts are indicated of MORB tectono-magmatic setting. Chemical composition of melt inclusions in basalts is similar to alkaline basalt composition. In any case, for presenting a strong interpretation we needs to more exact analysis data.

چکیده:
مشکل اساسی تفسیر گروه بازالتهای ساب آلکالن کرمانشاه بدین ترتیب است که طرفداران هر دو نظریه کلی IAB و OFB می‌توانند دلائلی جهت دفاع از نظریات خود ارائه دهند. در این رابطه راهکار ژئوشیمیائی دیگری که می‌تواند به تعیین منشأ بازالتها کمک نماید، استفاده از داده‌های میکروپروب کلینوپیروکسن و اسپینل می‌باشد. داده‌های میکروپروب کلینوپیروکسن مربوط به منطقه گاوه‌رود است. در مجموع این داده‌ها به همراه عناصر اصلی نشان‌دهنده ماهیت بالنسبه آلکالن این بازالتها می‌باشند (نسبت به بازالتهای ساب آلکالن کرمانشاه). همچنین ولکانیسم قوس نیز در این مورد مردود به نظر می‌رسد.داده‌های میکروپروب اسپینل بازالتهای کامیاران هم معرف موقعیت تکتونوماگمائی MORB است. ترکیب شیمیائی ادخالهای مذاب موجود در برخی اسپینل‌ها شبیه به ترکیب بازالتهای آلکالن می‌باشد. در هر صورت برای ارائه تفسیر قوی به داده‌های قوی‌تری نیاز داریم.

کلید واژه ها: بازالتکرمانشاه کرمانشاه بازالت ژئوشیمیائی اسپینل‌ میکروپروب پترولوژی