بررسی سنگ شناسی وپترولوژی سنگهای آتشفشانـی منطقـه فـرمهیـن اراک

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ذوالفقاری،صدیقه کهنسال،رضا رادفر،جواد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
  Farmahin area is a small part of theUromyieh-dokhtar structural zone .This area is located in the north west of Qom sheet (scale ۱:۲۵۰۰۰۰). These studied rocks are belonging to the middle and upper Eocene.
   The lavas composition of this period includes andsybasalt,andesite ,trachyandesite,ignimbrite and rhyolite.The most texture of these rocks include porphiritic ,mega porphiritic ,and porphiroclastic. The plagioclase ,pyroxene and biotite are the mainly minerals and accessory mineral are zircon,apatite and opac minels.Microscopic studied of these lavas demonstrated evidences of magmatic contamination in osciliatary zoning in plagioclases shapes ,and also traces of corrosion in plagioclases and formation  of basic micro pillow.
    The geochemical diagrams of the said rocks are presented with a nature to calc-alkaline and a tendency to potassic.The position of the samples on the elements of the major diagrams on comparision to differentiation coefficoent demonstrated positive and logical linear trend of differentiation magmatic (MgO-DI,CaO-DI)although on digrams of (Na۲O-DI,K۲O-DI)there is seen a little scattered ,that it may probably be related to the unhoogene source of magmatic ,alteration variety degrees of partial melting, crustal contamination and metasomatism.On the diagrams of the REE(La,Sm)elements and HFS(Hf,Ta)LFS(Sr,Ba)elements on comparision to differentiation  coefficoent there is seen some scatte and anomaly that can be subjected to the results of the area by amphibolite-geniss facies(upper crust) which presents the source magmatic contamination .
     It appears that two processes of partial crystalization and partial contamination (AFC )have an important role in the formation of the studied rocks.  

چکیده :
    منطقه فرمهین اراک بخش کوچکی از زون ساختاری ارومیه ـ دختر است .این منطقه در شمال غرب چهار گوش  1:250000قم قرار دارد. سنگهای مورد مطالعه به بخش های ا ئوسن میانی وفوقانی تعلق دارد .
     ترکیب گدازه ای  این دوره از آندزی بازالت، آندزیت،تراکی آندزیت،ایگنیمبریت وریولیت می باشد. بافت غالب در این سنگها شامل پورفیریتیک،مگاپورفیریتیک و پورفیروکلاستیک است.بلورهای پلاژیوکلاز،پیروکسن وبیوتیت کانیهای اصلی و زیرکن ،آپاتیت وکانیهای کدر کانیهای فرعی هستند.بررسی میکروسکوپی گدازه های مذکور شواهد آلایش ماگمابیی را به صورت منطقه بندی نوسانی درپلاژیوکلازها ، آثار خوردگی در  پلاژیوکلازهاو ظهور ریز بالش های  بازیک نشان می دهند.
     نمودارهای ژئوشیمیایی طبیعت سنگهای مورد بحث را کالکوآلکالن و گرایش آنها را پتاسیک معرفی می کند.موقعیت نمونه ها در نمودارهای عناصر اصلی نسبت به ضریب تفریق روند مثبت ومنطقی تفریق ماگمایی را نشـان میدهد,(CaO-DI,MgO-DI )         
 با این وجود در نمودارهای DI,K2O-DI) (Na2O-کمی پراکندگی دیده می شود ،که احتمال دارددر ارتباط با نا همگن بودن منبع ماگمایی ،دگرسانی ،درجات متغیر ذوب بخشی ،آلودگی پوسته ای ومتاسوما تیسم باشد.در نمـودارهای عناصرLFS(Sr,Ba) ،Hf,Ta)وREE(La,Sm) نسبت به ضریب تفریق نوعی پراکندگی ونا هنجاری عنصری دیده   می شود که این موضوع به همراه نتایج حاصل از مقایسه نمودارهای عنکبوتی سنگهای منطقه با رخساره های آمفیبولیت ـ گنیس(پوسته بالایی ) ،مبین آلودگی ماگمای مادر می باشد.
    به نظر می رسد که دو فرآیند تبلور بخشی و آلودگی بخشی (AFC)در تشکیل سنگهای مورد مطالعه نقش مهمی داشته است.

کلید واژه ها: سنگهایآتشفشانـی پترولوژی مرکزى