چینه شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی نهشته‌های آذر آواری سهند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر غیوری و حسین معین وزیری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Le massif volcanique du Sahand, haute de ۳۵۹۵ m, sur ۷۲۰۰ m² comporte de bas en haut ; des laves et des roches pyroclastiques de composition andesite basaltique de Ghermezgol (age ۱۲+ ۰.۱ M.a) ; des lahars ; des nappes ignimbritiques inférieurs ; des laves andésitiques de meydan dagh  (age ۱۰­­­­­­­ +۰.۱ M.a) ; des nappes ignimbritiques surpérieurs ; des laves et des dômes dcitiques términales (age ۵ a ۰.۱۳ M.a). Toutes ces formations se séparent par des couches altérnantes ۲۷۱; agglomérats et de cinérites. Chaque nappe ignimbritique comporte plusieurs couches dont certaines montrent une unité retomobante à la base et une ou plusieurs unités ۲۷۱; écoulement (tufolaves) au sommet. ۳۱۷; étude petrographique et géochimique des ignimbrites monter que ces formations  sont des produits de la différentiation, au moins, de trois reservoirs magmatiques. La différence de volume des formations ignimbritiques ۲۷۱; une vallée à  ۳۱۸; antre depend de ۳۱۸; intensité ۲۷۱; explosion, de ۳۱۸; angle ۲۷۱; émission dans ۳۱۸; espace, de la topographie locale, de la durée et de ۳۱۸; intensité ۲۷۱; errosion entre les deux épanchements successifs.
 

خلاصه:
توده آتشفشانی سهند به مساحت 7200 کیلومتر مربع و ارتفاع حداکثر ارتفاع 3595 متر از سطح دریا، از پایین به بالا دارای توالی سنگ شناختی زیر است: گدازه‌ها و سنگهای آذرآواری قرمز گل با ترکیب آندزیت بازالتی به سن تقریباً 1/0+ 12 میلیون سال؛ انواع لاهار؛ اولین پهنه ضخیم ایگنمبریت؛ گدازه‌های آندزیتی میدان داغ به سن 1/0 +10 میلیون سال؛ دومین پهنه ضخیم ایگنمبریتی؛ آگلومرا، لاهار سرد، توف و بالاخره دمها و دم کوله‌های داسیتی پایانی به سن 7/5 تا 13/0 میلیون سال. هر یک از دو پهنه ایگنمبریت فوق الذکر از چند بخش که هر کدام به یک فاز انفجاری تعلق دارند،تشکیل شده است. اغلب بخش های مذکور از یک لایه ریزشی قاعده‌ای و یک یا چند لایه ضخیم جریانی ساخته شده‌اند. بررسی‌های پتروگرافی در مقیاس مگاسکپی، میکروسکپی و اولترامیکروسکپی و نیز مطالعات ژئوشیمیایی بر روی بخش‌های مختلف ایگنمبریت و قطعات پونس (پامیس) نشان داده که سنگهای آذرآواری ریزشی و جریانی سهند از 3 مخزن جداگانه و در زمانهای مختلف بیرون ریخته‌اند. تفاوت باند‌های ایگنمبریت از یک دره به دره دیگر از لحاظ حجم و وسعت، با شدت انفجار، زاویه انتشار، توپوگرافی قدیمی و مقدار فرسایش در زمانهای بین دو انتشار ایگنمبریتی بستگی دارد.

کلید واژه ها: آذرآواریسهند پترولوژی سایر موارد