پتروگرافی وپترولوژی توده گرانیتوئیدی شمال و شمال شرق ازنا

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اسماعیل درویشی دکتر محسن مویدودکتر محسن موذن،
تاريخ برگزاری ۲۹ مرداد ۱۳۸۴

The Azna Granitoid intrusion is located at the North and North west of Azna within the sanandaj-sirjan structural zone.the intrusion is made of Granitoide-monzograniteand tonalite. Geochemical and petrological investigations show the consanguinity between different rock of this intrusion rocks are calc-alkaline and peraluminous.characteristies such as existence aluminosilicate
s (andalusite-sillimanite-kyanite)and garnet peraluminous nature of the rocks surmicaceous enclaves and more than ۱% normative corundum suggest the s-type origin for this intrusion. Geochemical investigationes and fild evidence support the (CCG) tectonic setting for these rocks. Thermal effecct of this intrusion on the upper jurassic slatesand phyllites resulted in formation of albite-epidote-hornfelse metamorphic rocks.on the basis of stratigraphical and field evidence the emplacement age of this intrusoin is upper- cretaceous (laramid orogeny) .                                                     
   

چکیده
توده گرانیتوئیدی ازنا در شمال وشمال غرب ازنا وواقع درزون سنندج-سیرجان جای دارد.ترکیب این توده در محدوده گرانودیوریت-مونزوگرانیت وتونالیت می باشد.بررسی های ژئوشیمیائی وپترولوژیکی وجود همخوانی بین سنگهای مختلف این توده و ماگمای نوع کالکو آلکالن وطبیعت
پر آلومینیوم را بری این سنگ ها پیشنهاد می کنند ویژگیهائی ازقبیل درشت بلورهای فراوانی از انواع آلومینوسیلیکات (آندالوزیت-سیلیمانیت وکیانیت)وگارنت ‚طبیعت پر آلومینیوم‚آنکلاوهای بسیار پر میکا(سورمیکاسه)ووجودبیش از1% کروندم در نورم سنگهابرS - type بودن این توده دلالت دارد. بررسیهای ژئوشیمیایی و شواهد صحرایی، محیط تکتونیکی گرانیتهای برخورد قاره - قاره ای (CCG) را برای این سنگها مشخص مینماید. آثار دگرگونی مجاورتی این توده بر اسلیت و فیلیتهای ژوراسیک بالایی ،تشکیل سنگهای دگرگونی در حد رخساره آلبیت ،اپیدوت،هورنفلس می باشد.
با توجه به شواهد چینه شناسی وصحرائی سن جایگری این توده کرتاسه بالا ئی (لارامید)پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها: گرانیتوئید ازنا پترولوژی پتروگرافی گرانیت سایر موارد