بررسی تکوین پلوتونیسم کالکو آلکالن ، کالکو آلکالن پتاسیم دار و شوشونیتی با کانسار سازی مس (مولیبدن ، طلا ،نقره ) پورفیری در توده های نفوذی گرانیتوئیدی سنوزوئیک ایران

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حبیبه عطاپور، علیجان آفتابی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

The Cenozoic (Oligo-Miocene) granitoid rocks occur along the Sahand- Bazman tectono - magmatic and  volcano- plutonic belt.The composition of the granitoid rocks is of  diorite ,monzonite, granodiorite and quartz monzonite and are associated with the important porphyry copper deposits such as Soungoun and Sarcheshmeh . Petrographical , geochemical and petrological studies indicate (K۲O/Na۲O>۰.۷) that most of the rocks are of potassic calkalkaline and shoshonitic affinity, which is related to a potassic – rich parental magma , generated by melting of the  phlogopite-bearing eclogite oceanic crust  at a depth of about ۲۰۰ kilometers in a subduction related arc.The potassic nature of the granitoid rocks is well-defined on the potassic and sericitic alteration haloes around the Iranian porphyry copper deposits.Gold –rich porphyry- hydrothermal copper deposits are formed from hydrothermal  fluids or solutions , generated by intense fractional crystallization of granitoid rocks under high oxygen fugacity and  at a depth of less than one kilometer.

چکیده :

    سنگهای گرانیتوئیدی سنوزوئیک (الیگومیوسن ) بیشتر در امتداد کمربند تکتونوماگمائی و آتشفشانی -  نفوذی سهند  - بزمان تشکیل شده اند.ترکیب توده های نفوذی از نوع دیوریت ، مونزونیت، گرانودیوریت و کوارتز مونزونیت ا ست  که با کانسارهای پورفیری  مهمی  چون سرچشمه  و  سونگون   همراه  می باشند   .  مطالعات سنگ شناسی ،  ژئوشیمیائی  و  پترولوژیکی  نشان   میدهد                                    
 ( 7/0 (K2O/Na2O >که بیشتر سنگهای گرانیتوئیدی دارای تمایلات کالکوآلکالن پتاسیم دار و شوشونیتی میباشدو منشا آنها مرتبط با یک ماگما ی مادر  غنی از پتاسیم است ، که از ذوب اکلوژیت فلوگوپیت دار پوسته اقیانوسی  در عمق دویست کیلومتری منطقه فرورانش حاصل شده است.طبیعت پتاسیم دار سنگهای گرانیتوئیدی دربسیاری از  کانسار های مس پورفیری ایران با دگرسانیهای پتاسیک و سریسیتی بخوبی روشن است.کانسار های مس پورفیری- گرمابی طلا دار می توانند  در اثر سیالات و یا  محلولهای گرمابی حاصل  از تفریق بخشی شدید توده های گرانیتوئیدی در فیوگاسیتی ( فشار) بالائی از اکسیژن و عمق جایگزینی کمتر از یک کیلومتری  تشکیل شوند.

کلید واژه ها: مس پترولوژی سایر موارد