پدیده ذوب بخشی در هاله دگرگونی مجاورتی کلیبر (شمال غرب ایران)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رباب حاجی علی اوغلی-محسن مؤذن
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Saygrom-Dagh plutonic complex is located in NW Iran and west of Kalybar. This intrusion is a part of Alborz-Azarbaijan magmatic belt which is intruded into the Azarbaijan crust in Upper Eocene-Oligocene, during Pyrenean orogeny. The intrusion has produced a thermal aureole up to ۱Km wide in the country rocks. The contact between igneous and country rocks is sharp. Pelitic hornfels, meta-calc-silicates, marbles and metabasites are resulted from contact metamorphism. The highest temperature within the aureole   was ۸۵۰°C and the presure of introsion was lower than ۴Kbar according to petrogenetic grid for pelitic rocks. The pelitic and semi pelitic rocks are partialy melted at high temperatures and have produced small-scale migmatites. Considiring the petroghraphical and mineralogical characteristics, leucosomes are loucogranitic and have formed from solidification of a silicate melt. Texturally, loucosomes are coarse-grain and are easily distinguishable from fine mesosomes. The main minerals in leucosome part are quartz, K-feldspar, biotite, orthopyroxene and opaque minerals. The size difference along with granophyric texture and interstitial texture between quartz and K-feldspar are some evidence for partial melting of pelitic and semipeltic rocks within the aureole.

چکیده

توده نفوذی سایگرام داغ در شمال آذربایجان و در غرب شهرستان کلیبر قرار گرفته است. این توده بخشی از نوار ماگمایی البرز غربی-آذربایجان می باشد که در فاز تکتونیکی پیرنه در ائوسن فوقانی-الیگوسن در پوسته آذربایجان نفوذ کرده است و هاله دگرگونی مجاورتی به ضخامت بیش از یک کیلومتر را در اطراف توده ایجاد کرده است. کنتاکت این توده با سنگهای درونگیر مشخص می باشد. هورنفلسها، کالک سیلیکاتها، مرمرها و متابازیتها سنگهای حاصل از دگرگونی می باشند، این سنگها تا بالاترین درجه دگرگونی و تا رخساره پیروکسن هورنفلس دچار دگرگونی شده اند. بالاترین حرارت و فشار دگرگونی هاله کلیبر بر اساس پتروژنتیک گرید سنگهای رسی به ترتیب حرارتC ° 850 و فشار کمتر از 4Kbar  می باشد. سنگهای رسی- نیمه رسی هاله در درجه دگرگونی بالا به صورت بخشی ذوب شده و باعث تشکیل میگماتیت در مقیاس بسیار کوچک در این سنگها شده است. با توجه به شواهد پتروگرافی و ترکیب سنگ شناسی، لوکوسوم ها در حد لویکوگرانیت بوده و منشاء تبلور از مذاب را نشان می دهند. بافت لوکوسوم ها آذرین دانه درشت بوده و به راحتی از بافت هورنفلسی دانه ریز مزوسوم ها قابل تشخیص می باشد. عمده ترین کانیهای تشکیل دهنده لوکوسوم ها کوارتز و فلدسپار بوده و کانیهای فرومنیزین بیوتیت، ارتوپیروکسن و کانیهای تیره به طور کمیاب دیده می شوند. اندازه دانه ها در بخش لوکوسوم به علاوه رشد گرانوفیری و بافت بین دانه ای (interstitial)  بین کوارتز و فلدسپار شواهدی بر ذوب بخشی در سنگهای رسی-نیمه رسی در هاله دگرگونی مجاورتی کلیبر می باشند.

کلید واژه ها: دگرگونیمجاورتی پترولوژی سایر موارد