مطالعات زمین شناسی و پتروزنز ولکانیتهای شمالغرب مرند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده غلامرضا احمدزاده ، منصور مجتهدی ، علی عامری ، محسن مؤید
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۲>

The studied area is located in northwest of IRAN , ۲۰ Km northwest of MARAND. Volcanic activity of the area appears as lava flows, dykes, tuffs, pyroclastics and are erupted during several stages, based on field geological studies. This volcanic rocks are plotted in phonolitic tephrite, Mugearite, Hawaiite, Trachyandesite and dacite in TAS diagram.They are also undersuturated from silica and high-k in character, therfore this volcanic rocks shows potassic alkaline rocks character. Major elements geochemical studies shows that cristallization of clino pyroxen, olivine, leucite and plagioclase were main process in magmatic diffrentiation. High content of LILE, LREE in addition to low contents of HFSE indicates crustal contamination and  metasomatism of mantle source of the magma. Crustal tickining due to EUROSIAN and ARABIAN plates collision, tends to increas thermal gradient, Which in turn tends to fractional melting of the mantle  beneath the collision  area.The produced magma raised through the local fracture specialy effect of TABRIZ  fault and then erupted to
the surface.
 

چکیده
منطقه مورد مطالعه در شمالغرب ایران و در 20 کیلومتری شمالغرب مرند قرار گرفته است. مطالعات زمین شناسی سطحی نشان می دهد فعالیت این آتشفشان در چند مرحله صورت گرفته است و سنگهای منطقه بصورت گدازه، دایک ، توف و پیروکلاستیک بیرون ریخته اند. بر اساس دیاگرام TAS سنگهای منطقه در محدوده فنولیتیک تفریت ، موژه آریت ، هاوائیئیت ، تراکی آندزیت وداسیت قرار میگیرند. این سنگها تحت اشباع از سیلیس بوده و مقدار بالائی پتاسیم دارند و جزو سنگهای آلکالن پتاسیک محسوب میگردند. مطالعات ژئوشیمی عناصر اصلی نشان می دهد تبلور کانیهایی چون کلینوپیروکسن ، اولیوین،  لویسیت و پلاژیوکلاز نقش اصلی را در تبلور ماگما داشته اند. مقادیر بالای عناصر ناسازگار و LILE و LREE و نیز مقادیر پایین عناصر HFSE  نشان می دهد که منبع گوشته ای ماگمای بوجود آورنده سنگهای منطقه تحت تاثیر متاسوماتیزم و آلایش پوسته ای قرار گرفته است.برخورد پلیت عربی با اورازیا باعث ضخیم شدگی پوسته ای گردیده و این موجب بالا رفتن ژئوترم حرارتی و در نهایت باعث ذوب بخشی منبع گوشته ای گردیده است. در اثر شکستگیهای موجود در منطقه و تاثیر گسل تبریز ماگمای حاصله به بیرون راه یافته است.                                                                   

کلید واژه ها: پتروزنز ژئوشیمی متاسوماتیزم مرند پترولوژی آذربایجان شرقى