طبیعت و منشاء گرانیتهای اشنویه : قابل کاربرد برای ماهیت پلوتونیسم در پهنه سنندج – سیرجان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جلیل قلمقاش۱ ، منصور وثوقی عابدینی۲ ، محمد هاشم امامی۳
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

The Oshnavieh Plutonic Complex (OPC), Northwestern of Sanandaj-Sirjan zone, consists mainly of three different suites as: ۱- The oldest is Post Early Cretaceous – Pre Early Miocene diorite suite, ۲- Granitic suite that is comagmatic with the diorite, and ۳- Alkaline suite. Diorites have SiO۲ between ۵۰-۶۲ (wt%) and are characterized by relatively high CaO, Na۲O, low content of REE, They are homblande and Titanite bearing and Metaluminous and are xenolith Free. Chondrite–normalized (cn) REE patterns are relatively flat [(La/Yb)n =۸.۰۳(average)] and show small negative Eu anomalies [(Eu/Eu*)= ۰.۹ (average)]. With these characteristics defenitely they are I type granite. The granite suite have SiO۲ between ۶۵-۶۹ (wt %) and in compare with diorite are characterized by high K۲O, Rb, Ba, and they are Peraluminous. The granites have Biotite as main mafic minerals, and Muscovite-Garnet (In Dourbeh granitic mass), also they contain restitic xenoliths. Chondrite – normalized (cn) REE patterns are different in compare with other suites, they enriched in LREE relative to HREE  [(La/Yb)n =۱۱.۸۲ (average)] and show bigger negative Eu anomalies than diorites [Eu/Eu*=۰.۵ (average)]. All these characteristics suggest the granite suite is S type. Compared with the diorite and granite suites, the Alkaline intrusive rocks have higher HFSE, REE and high ratios of Ga/Al and Fe/Mg , so, apparently they are A-type granite.
 

چکیده

مجموعه نفوذی اشنویه در شمال غرب پهنه سنندج – سیرجان برونزد دارد و از چندتوده آذرین با ابعادی در حد استوک و پشته پدید آمده است. بر پایه روابط سنگهای نفوذی با یکدیگر ، ویژگیهای کانی شناسی و شیمیائی می توان این مجموعه را به سه خانواده مختلف تقسیم نمود: 1-خانواده دیوریتی باسن پس از کرتاسه آغازی-قبل میوسن، قدیمی ترین عضو مجموعه به شمار می آید. 2-خانواده گرانیتی بطور همزمان با خانواده دیوریتی ، و 3-خانواده آلکالن پس از آنها و قبل از میوسن در منطقه جایگیر شده اند. سنگهای خانواده دیوریتی 50 تا 62% سیلیس دارند ،و بدلیل غنی شدگی نسبی از CaO، Na2O، Sr ، ماهیت متا آلومین ، محتوای پائین تر REE ، وجود هورنبلند بعنوان کانی مافیک اصلی و وجود تیتانیت های اولیه، ویژگیهای بارز گرانیت های نوع I را دارند. در صورتیکه سنگهای خانواده گرانیتی با SiO2  65 تا 69% و غنی شدگی نسبی ازK2O  Rb , Ba, ، ماهیت پرآلومین، وجود بیوتیت بعنوان کانی مافیک اصلی، وجود گارنت و مسکویت، وجود زینولیتهای دگرگونی سورمیکاسه از گرانیتهای نوع S   به شمار میایند. 3-خانواده آلکالن با SiO2 58 تا 78% و بدلیل غنی شدگی از عناصر HFS ، محتوای نسبتاُ بالای REE و نسبت های بالای Ga/Al و Fe/Mg اختصاصات گرانیت های نوع A را دارند.

کلید واژه ها: اشنویه پترولوژی آذربایجان غربى