آنکلاوهای گرانودیوریت های منطقه کلاه قاضی جنوب اصفهان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده خلیلی .محمود- خلیلی.خدیجه
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Different type of enclaves are found I n Kolah –Ghazi granitic rocks . The microgranolar enclaves MGE are generally ftine –granied , rounded and have mineralogical  charactaistic these of the host granite two type of MGE are present . The mafic (MME)and the falsic microgranolar( FME) enclave . the FME are finer then their host granite and are probebly crystallized pieces of Kolah – Ghazi granodiorite that have been re incorporated into the magma .The MME are mainly composed of plasioclase and mafic mineral . The mineralogical composition of the MME are indicate thate thise enclaves and their host were in equilibrium when the mafic minerals crystallized. The surmicaceous enclavesare en riched in biotite and in cordierite . Garnet( rare), AL-silscates, spinel and plasioclase are also found .The presence of restite in host granodiorite clearly indicate the S - type charactes of the Kolah –Ghazi granitic magma .

چکیده :
چکیده :
در سنگهای گرانیتی کلاه قاضی آنکلاوهای گوناگونی یا فت میشود.آنکلاوهای میکرو گرانولار عموما دانه ریزتر از گرانیت میزبان خود می باشند. وبر اساس ویژگیهای کانی شنا سی به دوگروه مافیک وفلسیک رده بندی می شوند . آنکلاوهای میکروگرانولار فلسیک وگرانودیوریتها دارای کانی شناسی یکسان می با شند .این آنکلاوها احتمالا بخش های متبلور شده گرانیودیو ریتهای کلاه قاضی است که مجددا در ساختار ماگما شرکت کرده اند .آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک عمدتا از پلاژیو کلاز وبیوتیت تشکیل شده اند .ترکیب کانی شناسی   این آنکلاوها نشان میدهد که این سنگها احتمالا همزمان با تبلور ماگمای گرانیتی تشکیل شده اند.آنکلاوهای سورمیکاسه از کانیهای کوردیریت-بیوتیت وپلاژیو کلاز غنی می باشد . سیلیکات های آلومینیوم دار –اسپینل – وگارنت نیز در این سنگها یافت می شود .وجود این آنکلاوها بخوبی نشانه طبیعت ماگمای گرانیتی تیپ.S کلاه قاضی است.

کلید واژه ها: گرانودیوریت پترولوژی اصفهان