جدایش رستایت و واکنش نرمال ماگمایی در گرانیتوئید کاشمر بعنوان یک نمونه برجسته از انواع گرانیتهای I-type در حرارت پایین

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ابوالفضل سلطانی،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
The Kashmar granitoid is the largest plutonic mass occurring in northeastern Central Iran. It is cropped out between the two major faults, Doruneh Fault to the south and Rivash Fault to the north, defining the boundaries of the Taknar Zone. It has intruded into andesitic lavas and pyroclastic rocks of Eocene age. It comprises several plutons of tonalite, granodiorite, granite and alkali feldspar granite. The first isotopic data (Rb/Sr) on biotite-whole rock pairs show an age of ۴۳.۵±۰.۴ to ۴۲.۴±۰.۴ Ma for the Kashmar granitoid. Using microscopic and microprobe data, different minerals of the Kashmar granitoid exhibit characteristics of those minerals occurring in metaluminous (ASI<۱) I-type granites that formed under low-temperature and high fO۲. Similarity in initial ۸۷Sr/۸۶Sr (۷۰۴۷۱-۰.۷۰۵۶۹) and negative values of ۱۱۰۸;Nd (-۰.۷۰ to –۱.۸۶) with a limited range in different samples indicate a homogenous source rock, undergone at least one cycle of fractionation and originated from lower crust or perhaps infra-crustal depths. Due to similarity in geochemical and isotopic features, these plutons can be assigned as a simple suite. This simple suite is high in Al۲O۳, Na۲O, K۲O, FeO and low in CaO, MnO, P۲O۵, TiO۲ and MgO contents. The composition of microgranular enclaves is similar to the composition of the host rocks. This together with linear variations on Harker plots indicate that fractionation and restite separation (unmelted residual source materials) are two major processes for controlling the variation in the chemical composition of the Kashmar granitoid. Using tectonic discrimination diagrams, this granitoid and other plutonic rocks of the north Doruneh Fault magmatic arc, plot in the areas of magmas originated in subduction-related zones of continental margins.


 

 

خلاصه

گرانیتوئید کاشمر بزرگترین توده نفوذی است که در شمال شرقی ایران مرکزی واقع است و در زون تکنار بین گسل درونه و گسل ریوش رخنمون دارد. این گرانیتوئید در داخل لاواهای بازالتی و سنگهای پیروکلاستیکی ائوسن نفوذ کرده است. پلوتونهای متعدّد آن شامل تونالیت، گرانودیوریت، گرانیت و آلکالی فلدسپار گرانیت است. اوّلین اطّلاعات ایزوتوپی با روش Rb/Sr بر روی بیوتیت-کل سنگ، سنّی برابر با 4/42 تاMa 4/0 ± 5/43 را نشان می دهد. مطالعات میکروسکپی و الکترون میکروپروب نشان می دهد که کانیهای مختلف در آن دارای خواص کانیهای گرانیتهایmetaluminous (ASI < 1)  ,I-type Low-temperature   وhigh  fO2  است. تشابه نسبتهای اوّلیه ایزوتوپ (0.70471-0.70569)  87Sr/86Sr و مقادیر محدود و منفی-1.86)  الی (-0.70  єNd در نمونه های مختلف آن نشان می دهد که سنگ منشأ آن تقریبأ هموژن واز جنس سنگهای آذرین که حداقل یک سیکل تفریق را طی کرده اند، در پوسته تحتانی بوده است. بعلّت شباهت دررفتارهای ژئوشیمیایی و ایزوتوپی، همه این پلوتونها را می توان بعنوان یک سایت ساده ماگمایی (simple suite) در نظر گرفت. خصوصیات شیمیایی این سایت ساده ماگمایی عبارت است از بالا بودن مقادیر Al2O3, Na2O, K2O, FeO و پایین بودن مقادیرCaO, MnO, P2O5, TiO2  و MgO. از شباهت ترکیب شیمیایی انکلاوهای دانه ریز با ترکیب کل سنگ و رفتار خطّی  دیاگرامهای متعدّد هارکر  می تولن دریافت که تغییرات شیمیایی این سایت ساده بر اساس تفریق نرمال و جدایش مواد ذوب نشده منشآ بعنوان رستایت بوده است. گرانیتوئید کاشمر و نیز دیگر سنگهای پلوتونیکی که در شمال گسل درونه بصورت یک قوس ماگمایی رخنمونن دارند، از نظر تکتونیکی خواص ماگماهایی را نشان می دهند که در محیطهای وابسته به زونهای فرورانش در حاشیه قاره ها تشکیل شده اند.

کلید واژه ها: گرانیتوئید پترولوژی خراسان رضوى