پتروگرافی و پترولوژی سنگهای ولکانیک در غرب میانه

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر سید محمد پورمعافی، پریوش مهدوی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract : This area is situated about ۲۱ km . west of Miyaneh , and belongs to
Alborz-Azarbayjan structural zone.
Intermidiate pyroclastic and basalt , andezitic basalt, andesite, dasite, rhyodasite and rhyolite(Eocene) are widespread all over in the area.
On the petrogentic view the volcanic series of these rocks is high potasic calc – alkalin magma that generated is continental collision arc.

چکیده : منطقه مورد مطالعه در 21 کیلو متری غرب شهرستان میانه واقع شده است. این منطقه در زون زمین ساختی البرز غربی – آذربایجان قرار می گیرد . سنگهای ولکانیک در منطقه شامل بازالت ، آندزیت ، آندزیت بازالت ، داسیت،ریوداسیت و ریولیت می باشد . مشاهدات صحرایی نشانگر دگرسانی آرژیلیتی، پروپلیتی و سیلیسی در این واحدهای سنگی است که مشاهدات میکروسکوپی از جمله تجزیه شدگی کانیها در تائید این امر است. بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر باتوجه به نمودارهای ژئوشیمیایی محیط تکتونیکی این ها در محدوده قوسهای بعد از تصادمی قرار می گیرد. در خصوص پتروژنز این سنگها نظرات متفاوتی وجود دارد. در ذیل بدان مورد پرداخته خواهد شد.

کلید واژه ها: میانه پترولوژی آذربایجان شرقى