کوردیریت کانی شاخص سرزمین های گرانولیتی

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده خدیجه خلیلی !!ـ محمود خلیلی ! ـ ایرج ـ نور بهشت
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:                                                                                                                                                  
The Microprobe Analyses Of the cordierite in Peraluminous restites From   Kolah- Chazi Granitic roks in South of Isfahan displays that it is relating
Highe In  Which is charactaistic of Partially molten rocks At Very Low Pressure  .  Inaddition, the cordierite varies composition the and members  with  in the range Of ۰.۵۲۳ To ۰.۵۲۸ on the base of minera logical and geochemical studies it is very possible that during  Jurassic Period , the oregenal metapelitis in kolah _ Ghazi basin understand progressive Regional metamorphism terminating in granulite facies metamorphism Followd by incongruent melting .
The meltey began by  the break down of biotite releasing water And k - Feldspar For The Melt. The  Ferromagnesian Phases Which formed at or near the climax of metamorphism , including garnet and cordierite occure as residual of phases .
with in the paraluminous restite .
 
 

چکیده ::
آنالیز میکروپروب کوردیریت در رستیت های پر آلومینه توده ای گرانیتی منطقه کلاه
قاضی واقع در 30 km  جنوب اصفهان نشان می دهد که مقدار  در آنها نسبتا" بالاست که نشانه تشکیل این فاز در سنگ های گرانیتی ذوب بخشی فشار پایین است . ترکیب کوردیریت بین  و نسبت  در آن 523/. تا 528/. می باشد . بر اساس داده های کانی شناسی و ژئو شیمی به احتمال بسیار زیاد نهشته های پلیتی حوضه کلاه قاضی در دوره ژوراسیک متحل دگرگونی پیشرونده ناحیه ای در حد رخساره گرانولیت گردیده است . بدنبال آن ذوب بخشی با تجربه یبوتیت و تشکیل آب و فلدسپات پتاسیم صورت گرفته است . در نقطه اوج متامورفیسم فازهای فرو منیزین درکوردیریت و گارنت به صورت فازهای بر جا مانده در رستیت های پر آلومینه متبلور شده است .

کلید واژه ها: کوردیریت پترولوژی سایر موارد