چشمه های بالقوه زمینلرزه در منطقه تهران

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مریم هد هدی، نوربخش میرزائی
تاريخ برگزاری ۲۹ مرداد ۱۳۸۴

Abstract

A total of ۵۰ potential seismic sources in Tehran and neighboring regions (۳۴˚ ~۳۷˚ N, ۴۹.۵˚~۵۴˚ E) are delineated based on available geological, Geophysical, tectonic and earthquake data for seismic hazard assessment of Tehran region. In practice, two key assumptions are considered; first, the assumption of earthquake repeatness, implying that major earthquakes occur preferentially near the sites of previous earthquakes; second, the assumption of tectonic analogy, which implies that structures of analogous tectonic setting are capable of generating same size earthquakes. A two-step procedure is applied for delineation of seismic source: first, demarcation of seismotectonic provinces; second, determination of potential seismic sources. Preferentially, potential seismic sources are modeled as area sources, in which the configuration of each source zone is controlled, mainly, by the extent of active faults, the mechanism of earthquake faultings and the seismogenic part of the crust.
 

چکیده

مجموعاً 50 چشمه بالقوه زمین لرزه درگستره N ˚37-˚34 و E ˚54-˚5/ 49 ، شامل تهران و نواحی پیرامون تا شعاع تقریباً 150 کیلومتری، بر اساس داده های زمینلرزه ای، زمینساختی، ژئوفیزیکی و زمینشناختی برای برآورد خطر زمینلرزه، تعیین شده است. دو فرض کلیدی در تعیین چشمه های بالقوه زمینلرزه مد نظربوده است: اول،فرض اساسی تکرار زمینلرزه؛ این فرض دلالت بر این مطلب دارد که زمینلرزه های اصلی ترجیحاً در نزدیکی محل رویداد زمینلرزه های گذشته به وقوع می پیوندند. فرض اساسی دوم اینکه، ساختهای با جایگاه زمین ساختی مشابه می توانند زمینلرزه های با بزرگی مشابه را ایجاد کنند. یک روش دو مرحله أی برای تعیین چشمه های بالقوه زمینلرزه بکار برده شده است، مرحله اول، تعیین ایالتهای لرزه زمینساختی ومرحله دوم، تعیین چشمه های بالقوه زمینلرزه. چشمه های بالقوه زمینلرزه بصورت چشمه های پهنه أی مدل       شده اند که در آن، پیکربندی هندسی هر زون چشمه عمدتاً با ابعاد گسله (ها)، ساز و کار گسله های ایجاد کننده زمینلرزه و عمق لرزه زای پوسته، کنترل می شود.

کلید واژه ها: زمینلرزه چشمه زمینساخت گسل لرزه زمین ساخت تهران