مطالعه پوسته در منطقه شمال غرب ایران با وارون‏سازی داده‏های زلزله

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کتایون بهزاد افشار , محمد رضا قیطانچی۲ و محمود میرزایی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

One of the most important methods to find the main factors responsible for earthquakes is determining the structure of the crust. Determining  the crust can help to locate the foucs of the earthquakes more properly  even after re-reading the arrival times. Due to seismicity of Azarbaijan area , Tabriz fault as well as other faults , the necessity of crust study in Azarbaijan is  crucial  . In order to study the crust in this area, ۲۶۵۴ earthquakes data recorded in ۸ stations of Azarbaijan network, during ۳.۵ years, are processed. ۱۶۸۳ earthquakes of the recorded data occurred in this area. By making ۴۲ profiles, including one source and two stations, P-wave travel times are calculated . Then by choosing an initial three-layer model, Depth and velocity parameters of each layer are optimized. The results of optimization are used for contour map plots of velocity and depth variations.  Velocity discontinuities and sudden variation in depth, observed on the maps, are related to the faults in the area

خلاصه:
یکی از روشهای مهم برای شناخت عوامل اصلی در وقوع زلزله ، تعیین ساختار پوسته زمین می‏باشد . شناخت و تعیین مدل پوسته می‏تواند موقعیت کانون‏های زلزله را حتی بعد از بازخوانی مجدد زمانهای رسید اصلاح کند . با توجه به اهمیت زلزله خیزی منطقه آذربایجان و وجود گسل بزرگ تبریز در این ناحیه که گسل‏های دیگری نیز از آن منشعب میشوند ضرورت مطالعه پوسته در ناحیه آذربایجان به خوبی احساس می‏گردد . لذا برای مطالعه پوسته در این ناحیه داده‏های ثبت شده توسط 8 ایستگاه در شبکه لرزه نگاری منطقه مذکور که به تعداد 2654 زلزله در طی حدود 5/3 سال می‏رسد مورد پردازش قرار گرفته‏است که از این تعداد حدود 1683 زلزله در ناحیه مورد نظر بوده است . با شکل دادن 42 پروفیل، هر پروفیل شامل دو ایستگاه و یک زلزله، زمانهای رسید امواج  P به ایستگاههای مورد نظر محاسبه شده وسپس با انتخاب یک مدل اولیه 3 لایه، پارامترهای عمق و سرعت مربوط به هر لایه بهینه گردیده است. نتایج بهینه شده برای  رسم نقشه‏های پربندی تغییرات عمق و سرعت بکار برده شده‏اند. با بررسی دقیق نقشه‏ها ، ناپیوستگی‌‏های سرعتی یا تغییرات ناگهانی در عمق لایه‏ها به گسلهای موجود در منطقه نسبت داده شده اند.        

کلید واژه ها: زلزله لرزه زمین ساخت سایر موارد