فابریک سنگهای طلادار منطقه کرویان (۴۰ کیلومتری جنوب باختر سقز) کردستان

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد محجل محمد جواد شمسا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Mylonitic acidic and mafic magmatic rocks are exposed in the Kervian area (about ۴۰ km. Southwest of the Sagez in Cordestan provience). These rocks are engaged with the meta pellitic and carbonates throw the imbricate structures. Tow different age of  Precambrian and Cretaceous already were supposed to these rocks respectively. This study presents structure and fabrics of these rocks and clears that, despite the real age, they belong to one unique sequence that ductilly deformed in northeasterly trending shear zone. Various shear sense indicators present southwest vergence.

 

چکیده
نهشته هایی با پیش سنگ آذرین با فابریک میلونیتی که در درجه شیست سبز دگرگون شده اند بطور گسترده در جنوب باختر شهر سقز در استان کردستان برونزد دارند. نمونه برداری ژئو شیمیایی و کانی سنگین از این مجموعه آنومالی طلا، جیوه و تنگستن نشان داده است. این مجموعه در ساختاری فلسی (imbricate) با نهشته هایی با پیش سنگ رسوبات پلیتی (pellite) و کربنات قرار گرفته اند. مطالعات پیشین مجموعه آذرین بشدت میلونیتی را سنگهای گنیسی با سن پره کامبرین و مجموعه رسوبی را یبا سن کرتاسه معرفی کرده اند. مطالعه حاضر با ارائه شواهد فابریکی و ساختاری در این مجموعه نشان میدهد که این نهشته ها، فارغ از زمان واقعی تشکیل آنها، مربوط به یک ترادف  بوده که در پهنه برشی خمیری با راستای شمال خاور-جنوب باختر و با جهت حرکت بلوک شمال باختری بر روی جنوب خاوری بصورت مایل لغز معکوس بصورت دگرریخته شده اند.

کلید واژه ها: کردستان زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد